Thông báo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng tuần 2 (từ ngày 08/8 đến ngày 15/8/2022)

Thứ 4, 17.08.2022 | 10:02:59
202 lượt xem

  • Từ khóa