THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020

Thứ 5, 11.06.2020 | 17:26:57
1,583 lượt xem

    UBND TỈNH LẠNG SƠN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 254 /TB-PTTH                                                           Lạng Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra sát hạch

tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ văn bản số 601/SNV-CCVC ngày 19/5/2020 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tham dự thi tuyển viên chức năm 2020 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Thông báo số 189/TB-PTTH ngày 05/5/2020 của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh bổ sung hình thức tuyển dụng và nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức của Đài PT&TH tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-PTTH ngày 20/5/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-PTTH ngày 20/5/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 220/TB-PTTH ngày 25/5/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức; thí sinh không đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-PTTH ngày 26/5/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn về việc phê duyệt hình thức, nội dung kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 228/TB-HĐKTSH ngày 27/5/2020 của Hội đồng kiểm tra sát hạch đặc cách viên chức năm 2020 của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020.

Sau khi xem xét Báo cáo số 104/BC-HĐKTSH ngày 11/6/2020 và Biên bản tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngày 11/6/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2020.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (thông qua hình thức phỏng vấn thực hành) đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch đặc cách viên chức năm 2020 tại Đài PTTH Lạng Sơn như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn thực hành: 01 người.

Triệu Thị Xuân (Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử học sinh đi học Đại học Văn hóa Hà Nội theo chế độ cử tuyển năm 2011).

- Sinh ngày 01/3/1994, Dân tộc: Dao

- Thường trú tại: Thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học QLNN về văn hóa vùng dân tộc thiểu số

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3. Tin học: UDCNTTCB

Thí sinh đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm phát thanh viên hạng IV (PTV tiếng phổ thông) mã ngạch V.11.10.30. 

Yêu cầu của vị trí việc làm: Trình độ trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành, ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương. 

2. Tổng số thí sinh có mặt tham gia phỏng vấn: 01 người. (như trên)

3. Kết quả kiểm tra, sát hạch:

Hội đồng kiểm tra sát hạch đặc cách viên chức năm 2020 của Đài PT&TH Lạng Sơn đã phân công 03 thành viên tham gia chấm điểm, kết quả chấm điểm cụ thể:

Giám khảo 1: 30 điểm

Giám khảo 2: 34 điểm

Giám khảo 3: 32,5 điểm

Điểm trung bình cộng của các giám khảo tham gia chấm: 32,17 điểm (đã làm tròn số)

Thí sinh được cộng điểm ưu tiên là người dân tộc thiểu số theo quy định: 05 điểm.

Tổng điểm thí sinh đạt được: 37,17 điểm 

4. Kết luận:

Trên cơ sở kết quả điểm kiểm tra sát hạch của thí sinh dự kỳ kiểm tra sát hạch đặc cách của Đài với tổng điểm đạt được là 37,17 điểm. Đài PT&TH Lạng Sơn thông báo: 

Thí sinh Triệu Thị Xuân không trúng tuyển trong kỳ kiểm tra sát hạch đặc cách của Đài năm 2020.

Đài PT&TH Lạng Sơn hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự thi viên chức theo trình tự quy định.

Lưu ý: sau 15 giờ ngày 15/6/2020 thí sinh không có đơn xin chuyển nguyện vọng đăng ký dự thi viên chức tại kỳ thi tuyển viên chức của Đài năm 2020, coi như không có nguyện vọng dự thi tuyển viên chức năm 2020 tại Đài.

Giao Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2020 thực hiện niêm yết công khai kết quả kiểm tra, sát hạch theo Thông báo này tại trụ sở làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đài và gửi cho thí sinh theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

- GĐ, PGĐ Đài;                                                                                              

- Thành viên HĐ KTSH;                                                                                              (Đã ký)

- Ban Giám sát kỳ TD đặc cách;                                                                              

- Phòng TCHC niêm yết tại cơ quan;

- Trang thông tin điện tử langsontv.vn;                                                              Nguyễn Đông Bắc

- Thí sinh Triệu Thị Xuân (KTSH vòng 2);

- Lưu: VT, HSTD.                                                                                                

  • Từ khóa
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”

Nhiều chương trình khuyến mại đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm giá rẻ, tuy nhiên không ít doanh nghiệp, cửa hàng lợi dùng cơ hội này để tiêu thụ hàng hàng kém chất lượng. Điều này đòi hỏi việc hoạt động...