THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn (vòng 2)

Thứ 7, 25.07.2020 | 07:54:00
2,302 lượt xem

ĐÀI PT&TH LẠNG SƠN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 328/TB-HĐTTVC                                                     Lạng Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2020


THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức 

năm 2020 Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn (vòng 2)


          GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;Công văn số 392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020; Hướng dẫn số 391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Thông báo số 189/TB-PTTH ngày 05/5/2020 của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh bổ sung hình thức tuyển dụng và nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức của Đài PT&TH tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-PTTH ngày 15/6/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-PTTH ngày 06/7/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn;

Căn cứ Thông báo số 291/TB-HĐTTVC ngày 06/7/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-PTTH  ngày 23/7/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về hình thức, nội dung thi tuyển viên chức (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:                                                                                                     

1. Hình thức thi tuyển vòng 2

a. Đối với vị trí việc làm Phóng viên Truyền hình: Thực hành

b. Đối với vị trí việc làm phóng viên Phát thanh: Thực hành

c. Đối với vị trí việc làm Phát thanh viên tiếng Tày: Thực hành

d. Đối với vị trí việc làm Phát thanh viên tiếng Kinh: Thực hành

e. Đối với vị trí việc làm Kỹ thuật viên dựng phim hạng IV: Thực hành

f. Đối với vị trí việc làm kỹ sư hạng III: Viết.

g. Đối với vị trí việc làm Chuyên viên hành chính tổng hợp: Phỏng vấn

h. Đối với vị trí việc làm Văn thư lưu trữ: Phỏng vấn

Thời gian thi: Hội đồng tuyển dụng sẽ quy định thời gian thi cho từng vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Trong đó thi phỏng vấn không quá 30 phút; Thi thực hành và thi viết không quá 180 phút.

2. Nội dung thi tuyển vòng 2

a. Đối với vị trí việc làm Phóng viên Truyền hình:

Bước 1: Đại diện thí sinh bốc thăm 1 đề thực hành ngẫu nhiên trong số các đề thi mà Ban ra đề của Hội đồng tuyển dụng xây dựng, thí sinh sẽ tiến hành nhiệm vụ thực hành: thực hiện 01 sản phẩm báo chí truyền hình hoàn chỉnh đủ điều kiện phát sóng (Tin, Phóng sự, Phản ánh, Ghi nhanh...) có thời lượng không quá 3,5 phút.

Bước 2: Sau khi thực hiện xong phần ghi hình, thí sinh có mặt tại Hội trường tầng 5 để viết kịch bản và lời bình. Và tiến hành đọc, dựng hoàn thiện sản phẩm thực hành.

Để thực hiện sản phẩm thực hành: Thí sinh tự chuẩn bị máy quay camera, và các phụ kiện kèm theo như chân máy, micro, ắc quy, thẻ nhớ và các thiết bị cần thiết khác để thực hành. Chuẩn bị máy tính có phần mềm dựng hình để tự dựng hình. (Cho phép thí sinh sử dụng máy ảnh, điện thoại thông minh hoặc Ipad để ghi hình, phỏng vấn và dựng hình, với điều kiện chất lượng hình ảnh, âm thanh đảm bảo quy chuẩn và đủ điều kiện phát sóng theo quy định).

- Thời gian từ lúc bắt đầu đi ghi hình đến khi hoàn thiện sản phẩm nộp Hội đồng: 180 phút;

- Thời lượng quay hình thô (trong thẻ nhớ): tối đa 15 phút

- Địa điểm dựng, hoàn thiện và nộp sản phẩm thực hành tại Phòng thi  Hội trường tầng 5.

Yêu cầu: Thí sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế về thực hành của kỳ tuyển dụng.

b. Đối với vị trí việc làm phóng viên Phát thanh: 

Bước 1: Đại diện thí sinh bốc thăm 1 đề thực hành ngẫu nhiên trong số các đề thi mà Ban ra đề của Hội đồng tuyển dụng xây dựng, thí sinh sẽ tiến hành nhiệm vụ thực hành: thực hiện 01 sản phẩm báo chí phát thanh hoàn chỉnh đủ điều kiện phát sóng(Tin, Phóng sự, Phản ánh, Ghi nhanh...) có thời lượng không quá 3,5 phút.

Bước 2: Sau khi thực hiện xong phần khai thác tư liệu tại cơ sở, thí sinh có mặt tại Hội trường tầng 5 để viết kịch bản và lời bình. Và tiến hành đọc, dựng hoàn thiện sản phẩm thực hành.

Để thực hiện sản phẩm thực hành: Thí sinh tự chuẩn bị máy ghi âm và các phụ kiện kèm theo như micro, ắc quy, thẻ nhớ và các thiết bị cần thiết khác để thực hành. Chuẩn bị máy tính có phần mềm để tự hoàn thiện sản phẩm. (Cho phép thí sinh sử dụng điện thoại thông minh hoặc Ipad để ghi âm, phỏng vấn và cắt gọt âm thanh, với điều kiện chất lượng âm thanh của sản phẩm đầu cuối đảm bảo quy chuẩn và đủ điều kiện phát sóng theo quy định).

- Thời gian từ lúc nhận đề đến khi hoàn thiện sản phẩm nộp Hội đồng: 150 phút.

- Địa điểm dựng, hoàn thiện và nộp sản phẩm thực hành tại Phòng thi Hội trường tầng 5.

Yêu cầu: Thí sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế về thực hành của kỳ tuyển dụng.

c. Đối với vị trí việc làm Phát thanh viên tiếng Tày: 

- Bước 1: Ban chấm thực hành trao đổi trực tiếp với thí sinh, kiểm tra ngoại hình đảm bảo không bị dị tật, cân đối, hài hòa...; tiến hành đặt câu hỏi cho thí sinh để kiểm tra năng lực, nói ngọng, nói lắp, dị tật, nói nhịu,.... kiểm tra ngoài phòng thu về đảm bảo phát âm chuẩn ngôn ngữ tiếng Tày.

- Bước 2: Thí sinh bốc thăm nhận đề bài ngẫu nhiên trong số các đề thực hành của Ban ra đề đã chuẩn bị để thực hiện dịch từ tiếng Kinh ra tiếng Tày; thực hành ghi hình đọc văn bản đã được thí sinh dịch tại phòng thu. Ban chấm thi sẽ trực tiếp đánh giá và chấm điểm thí sinh. Yêu cầu: thí sinh thực hành việc dịch và đọc lên hình 01 bản tin đã được dịch ra tiếng Tày không quá 1.200 âm tiết.

- Thời gian thực hành các bước của từng thí sinh không quá 60 phút.

- Địa điểm thực hành: Bước 1 tại Phòng thi Hội trường tầng 5, sau đó di chuyển xuống Studio tại tầng 4 để ghi hình đọc thực hành.

Yêu cầu: Thí sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế về thực hành của kỳ tuyển dụng.

d. Đối với vị trí việc làm Phát thanh viên tiếng Kinh:

- Bước 1: Ban chấm thực hành trao đổi trực tiếp với thí sinh, kiểm tra ngoại hình đảm bảo không bị dị tật, cân đối, hài hòa...; tiến hành đặt câu hỏi cho thí sinh để kiểm tra năng lực, nói ngọng, nói lắp, dị tật, nói nhịu, âm sắc địa phương.... kiểm tra ngoài phòng thu về đảm bảo phát âm chuẩn ngôn ngữ tiếng Việt. 

- Bước 2: Thí sinh bốc thăm nhận đề bài ngẫu nhiên trong số các đề thực hành của Ban ra đề đã chuẩn bị để ghi hình đọc văn bản tại phòng thu. Ban kiểm tra sát hạch sẽ trực tiếp đánh giá và chấm điểm thí sinh. Yêu cầu: thí sinh thực hành việc đọc lên hình 01 bản tin tiếng Kinh không quá 1.200 âm tiết.

- Thời gian thực hành các bước của từng thí sinh không quá 30 phút.

- Địa điểm thực hành: Bước 1 tại Phòng thi Hội trường tầng 5, sau đó di chuyển xuống Studio tại tầng 4 để ghi hình đọc thực hành.

Yêu cầu: Thí sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế về thực hành của kỳ tuyển dụng.

e. Đối với vị trí việc làm Kỹ thuật viên dựng phim hạng IV:

Bước 1: Đại diện thí sinh bốc thăm 1 đề thực hành ngẫu nhiên trong số các đề thi mà Ban ra đề của Hội đồng tuyển dụng xây dựng, sau đó tiếp cận nguồn dữ liệu hình thô và dữ liệu lời bình từ USB (đã được niêm phong theo đề) của Ban ra đề.

Bước 2: Thí sinh thực hiện cắt, ghép hình ảnh, dựng hoàn thiện sản phẩm thực hành đảm bảo đủ điều kiện phát sóng.

Yêu cầu: thực hiện 01 sản phẩm báo chí truyền hình hoàn chỉnh đủ điều kiện để phát sóng (Tin, Bản Tin, Phóng sự, Phóng sự tài liệu...) có thời lượng từ 10 - 15 phút. (trên cơ sở dữ liệu hình và lời bình do Ban ra đề của Hội đồng xây dựng).

Để thực hiện sản phẩm thực hành: Thí sinh tự chuẩn bị máy tính có phần mềm dựng hình và các thiết bị kỹ thuật khác để tự dựng hình, hoàn thiện sản phẩm thực hành.

- Thời gian sau khi nhận đề, nhập dữ liệu xong. Bắt đầu dựng hình đến khi hoàn thiện sản phẩm nộp Hội đồng: 90 phút.

- Địa điểm dựng, hoàn thiện và nộp sản phẩm thực hành tại Phòng thi Hội trường tầng 5.

Yêu cầu: Thí sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế về thực hành của kỳ tuyển dụng.

f. Đối với vị trí việc làm kỹ sư hạng III

Đại diện thí sinh bốc thăm 1 đề thi ngẫu nhiên trong số các đề thi mà Ban ra đề của Hội đồng tuyển dụng xây dựng, thí sinh sẽ tiến hành thi viết.

Nội dung kiến thức phù hợp với vị trí việc làm của trình độ kỹ sư liên quan đến yêu cầu công việc đặc thù của ngành truyền hình, công nghệ thông tin.

- Thời gian thi: 180 phút;

- Địa điểm thi: tại Phòng thi Hội trường tầng 5.

Yêu cầu: Thí sinh cần chấp hành nghiêm quy định, nội quy, quy chế của kỳ thi. Không được mang tài liệu vào phòng thi, không được mang các thiết bị ghi âm, ghi hình, máy ảnh, điện thoại vào phòng thi. Chỉ được sử dụng giấy nháp do Hội đồng thi phát ra. Cùng một số quy định khác (được niêm yết tại bảng thông báo và tại địa điểm thi).

g. Đối với vị trí việc làm Chuyên viên hành chính tổng hợp:

Bước 1: Thí sinh bốc thăm 1 đề phỏng vấn ngẫu nhiên trong số các đề thi mà Ban kiểm tra sát hạch của Hội đồng tuyển dụng xây dựng, thí sinh sẽ tiến hành chuẩn bị ra giấy nháp do Hội đồng thi phát ra. 

Bước 2: Sau khi thực hiện xong phần chuẩn bị, thí sinh sẽ tiến hành trả lời phỏng vấn với Ban kiểm tra sát hạch. 

Ngoài trả lời câu hỏi chính, thí sinh sẽ phải trả lời thêm các câu hỏi phụ mà Ban kiểm tra sát hạch đưa ra để kiểm tra kỹ năng, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh. 

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

- Địa điểm Phỏng vấn: tại Phòng thi Hội trường tầng 2.

Yêu cầu: Thí sinh cần chấp hành nghiêm quy định, nội quy, quy chế của kỳ thi. Không được mang tài liệu vào phòng thi, không được mang các thiết bị ghi âm, ghi hình, máy ảnh, điện thoại vào phòng thi. Chỉ được sử dụng giấy nháp do Hội đồng thi phát ra. Cùng một số quy định khác (được niêm yết tại bảng thông báo và tại địa điểm thi).

h. Đối với vị trí việc làm Văn thư lưu trữ

Bước 1: Thí sinh bốc thăm 1 đề phỏng vấn ngẫu nhiên trong số các đề thi mà Ban kiểm tra sát hạch của Hội đồng tuyển dụng xây dựng, thí sinh sẽ tiến hành chuẩn bị ra giấy nháp do Hội đồng thi phát ra.

Bước 2: Sau khi thực hiện xong phần chuẩn bị, thí sinh sẽ tiến hành trả lời phỏng vấn với Ban kiểm tra sát hạch. 

Ngoài trả lời câu hỏi chính, thí sinh sẽ phải trả lời thêm các câu hỏi phụ mà Ban kiểm tra sát hạch đưa ra để kiểm tra kỹ năng, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh.

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

- Địa điểm Phỏng vấn: tại Phòng thi Hội trường tầng 2.

Yêu cầu: Thí sinh cần chấp hành nghiêm quy định, nội quy, quy chế của kỳ thi. Không được mang tài liệu vào phòng thi, không được mang các thiết bị ghi âm, ghi hình, máy ảnh, điện thoại vào phòng thi. Chỉ được sử dụng giấy nháp do Hội đồng thi phát ra. Cùng một số quy định khác (được niêm yết tại bảng thông báo và tại địa điểm thi).

3. Thời gian thi, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2:

3.1. Thời gian: Trong hai ngày 07/8 và 08/8/2020.

Cụ thể:

Ngày 07/8/2020:

- Buổi sáng:

+ Từ 07 giờ 30 phút Thí sinh thực hành các vị trí dự tuyển: Phóng viên Truyền hình, Phóng viên Phát thanh. (Phòng thi Hội trường tầng 5).

+ Từ 08 giờ 30 phút Thí sinh vị trí dự tuyển chuyên viên thi phỏng vấn (Phòng thi Hội trường tầng 2).

- Buổi chiều:

+ Từ 14 giờ 00 phút Thí sinh vị trí Phát thanh viên tiếng Kinh thi thực hành (Phòng thi Hội trường tầng 5).

Ngày 08/8/2020.

- Buổi sáng:

+ Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30 phút Thí sinh dự tuyển vị trí Kỹ thuật viên dựng phim thi thực hành (Phòng thi Hội trường tầng 5).

+ Từ 08 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 Thí sinh dự tuyển vị trí văn thư lưu trữ thi Phỏng vấn (Phòng thi Hội trường tầng 2).

+ Từ 10 giờ 00 phút Thí sinh dự tuyển vị trí Phát thanh viên tiếng Tày thi thực hành (Phòng thi Hội trường tầng 5).

- Buổi chiều:

+ Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút Thí sinh dự tuyển vị trí kỹ sư thi viết (Phòng thi Hội trường tầng 5). 

3.2. Địa điểm thi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Địa điểm chi tiết của các vị trí việc làm như đã nêu cụ thể ở trên.

4. Tài liệu ôn tập:

- Đối với các vị trí việc làm thi thực hành: Phóng viên Truyền hình, Phóng viên Phát thanh, Phát thanh viên tiếng Kinh, Phát thanh viên tiếng Tày, Kỹ thuật viên dựng phim. 

Chủ động ôn luyện kỹ năng nghiệp vụ thực hành.

- Đối với vị trí việc làm Kỹ sư (thi viết).

Tài liệu ôn tập:

+ Kiến thức về truyền hình: các tiêu chuẩn lấy mẫu tín hiệu video, nén tín hiệu, tiêu chuẩn truyền hình HD, 4K; sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của camera; chuẩn kết nối tín hiệu SDI, NDI;

+ Kiến thức về mạng: mô hình OSI, giao thức TCP/IP. 

  • Đối với vị trí việc làm Chuyên viên tổng hợp (thi phỏng vấn)

Tài liệu ôn tập:

+ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

+ Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

  • Đối với vị trí việc làm Văn thư lưu trữ (thi phỏng vấn)

Tài liệu ôn tập:

+ Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

+ Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

+ Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

* Lưu ý: 

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để xuất trình với Giám thị trước khi vào phòng thi.

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm công tác chuẩn bị.

- Thí sinh chủ động theo dõi các văn bản liên quan đến công tác thi tuyển tại trang thông tin điện tử của Đài: langsontv.vn

- Danh sách thí sinh theo số báo danh và phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức, thời gian thi được niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 24/7/2020. 

(Có danh sách triệu tập thí sinh thi vòng 2 gửi kèm)

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Đài. Đồng thời gửi giấy thông báo triệu tập cụ thể đến từng thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)./. Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Các TV Hội đồng tuyển dụng;

- Các TV Ban Giám sát TD;

- Lãnh đạo Đài (để biết);

- Phòng TCHC (niêm yết);

- Trang thông tin điện tử của Đài;

- Các thí sinh dự thi viên chức vòng 2; 

- Lưu: VT, HSTD.


TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đông BắcDANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (vòng 2)
 (Kèm theo Thông báo số 328 /TB-HĐTTVC ngày 24/7/2020 của Hội đồng TTVC Đài PTTH Lạng Sơn)
STTTên thí sinhSố báo danhNgày, tháng, năm sinhDân tộcHộ khẩu thường trú Trình độ chuyên mônChứng chỉ
 (hoặc văn bằng 2)
Vị trí việc làm cần tuyểnHình thức thi vòng 2
Ghi chú
NamNữTrình độChuyên ngành
  đào tạo
Hệ đào tạoKết quả tốt nghiệpTin họcNgoại ngữ
1234567891011121314151617
IVị trí việc làm Phóng viên truyền hình hạng III1Nguyễn Ngọc Anh02
28/12/1993Tày44 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTB KháUDCNTTCBTOEFL bậc 3Phóng viên truyền hìnhThực hành

2Vi Mạnh Dũng0629/06/1989
Tày7/29 Phan Huy Chú, P Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTB KháUDCNTTCBAnh Bậc 2Phóng viên truyền hìnhThực hành

3Triệu Thị Duyên07
20/01/1986NùngNgõ 55, Ngô Thì Sĩ, P Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTrung bình kháBAnh BPhóng viên truyền hìnhThực hành

4Vi Thị Hoa12
10/01/1982TàySố 01 ngõ 14 đ Bắc Sơn, P Hoàng văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcXuất bản (Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 8 tuần)Chính quyTB KháBAnh Đại họcPhóng viên truyền hìnhThực hành

5Nguyễn Thúy Ngân19
18/10/1989TàyNgõ 4 đường Trần Quang Khải, P Chi Lăng, T phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLTB KháBAnh BPhóng viên truyền hìnhThực hành

6Phạm Thị Phương Thảo26
08/08/1994KinhSố nhà 3, ngõ 68 đ Lê Lai, p Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháUDCNTTCBTOEFL ITP bậc 2Phóng viên truyền hìnhThực hành

7Liễu Văn Thời2818/10/1991
NùngThôn Nà Rọ, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháBAnh BPhóng viên truyền hìnhThực hành

8Hoàng Thị Như Trang33
28/09/1987NùngThôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnThạc sĩBáo ChíChính quy
Tin BAnh B2Phóng viên truyền hìnhThực hành

9Vũ Hoàng Yến37
20/01/1997KinhSố 43, ngõ 15A, Tông Đản, P Hoàng Văn Thụ, TP LSơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBiên tập truyền hìnhChính quyKháUDCNTTCBAnh B2Phóng viên truyền hìnhThực hành

IIVị trí việc làm Phóng viên phát thanh hạng III1Nông Kim Huyên17
20/06/1994NùngThôn Phai Xả, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíChính quyGiỏiTin học IC3Anh A2Phóng viên Phát thanhThực hành

2Nông Thị Phương Quỳnh22
05/12/1993TàyKhu đô thị Phú Lộc 4, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLKháBAnh A2Phóng viên Phát thanhThực hành

IIIVị trí việc làm Phát thanh viên hạng III ( Tiếng Tày)1Hoàng Thị Thanh Hoa11
18/04/1995NùngThôn Na Cà, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcSư phạm vănChính quyGiỏiUDCNTTCBAnh B2Phát thanh viên tiếng TàyThực hành

2Phùng Văn Thơ2707/11/1988
NùngNà Mười, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuay phimChính quyTrung bình kháUDCNTTCBAnh BPhát thanh viên tiếng TàyThực hành

IVVị trí việc làm Kỹ sư hạng III 1Vi Văn Đạo0406/09/1991
NùngThôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông nghệ thông tinChính quyTrung bìnhTin học BTiếng Anh B Kỹ sưViết

2Nông Công Hưng1530/06/1985
Nùng54 Đại Huề, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngVHVLTrung bình kháUDCNTTCBTOEFL A2 Kỹ sưViết

3Lê Thị Trắng34
16/08/1982Nùng16/85 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật điện tử, TTHọc từ xaTrung bình kháUDCNTTCBTOEFL A2Kỹ sưViết

VVị trí việc làm Chuyên viên hành chính - tổng hợp 1Ma Phương Anh01
14/09/1997TàyThôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật Chính quyKháUDCNTTCBTOEFL A2chuyên viên hành chính tổng hợpPhỏng vấn

2Phùng Mai Ngọc Anh03
28/09/1993Kinh32 Thân Cảnh Phúc, P Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật kinh tếChính quyKháTin học BTiếng Anh Bchuyên viên hành chính tổng hợpPhỏng vấn

3Nguyễn Trung Hiếu1015/07/1997
Tày114 Lê Lợi, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuản lý nhà nướcChính quyKháUDCNTTCBTOEFL A 2chuyên viên hành chính tổng hợpPhỏng vấn

VIVị trí việc làm Phát thanh viên hạng IV ( Tiếng Kinh)1Đỗ Nguyệt Anh38
05/08/1994Tày660, Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngTài chính- Ngân hàngChính quyTrung bình khá
Trung BPhát thanh viên tiếng kinhThực hành

2Dương Ngọc Ánh39
09/11/1996TàyXã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông tác xã hộiChính quyTrung bình
Anh B1Phát thanh viên tiếng kinhThực hành

3Nguyễn Thị Ái Ngân48
07/09/1995TàySố 8 ngõ 8 thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, T phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKhoa học thư việnChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 3Phát thanh viên tiếng kinhThực hành

4Vi Thị Nguyệt49
12/12/1993Môngxã Khánh Long, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng SơnCao đẳngSư phạm Toán- LýChính quyTrung bình khá
Tiếng Anh BPhát thanh viên tiếng kinhThực hành

5Lường Huyền Trang54
09/02/1993TàyThôn Tân Minh, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíChính quyTrung bình khá
TOEFL Bậc 2Phát thanh viênThực hành

6Lương Thúy Việt56
21/07/1994TàySố 16 ngõ 103 đường Ngô Quyền, P Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcSư phạm giáo dục chính trịChính quyKhá
Anh B1Phát thanh viênThực hành

7Hoàng Hải Yến57
04/11/1991NùngNgõ 24 đường Bà Triệu, P Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíLiên thôngGiỏi
Anh B2Phát thanh viênThực hành

VIIVị trí việc làm Kỹ thuật dựng phim hạng IV1Đinh Bá Duyệt4011/08/1988
TàyThôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và THChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 2Kỹ thuật viên dựng phimThực hành

2Nguyễn Thanh Hảo41
11/11/1988KinhSố 266, tổ 4 khối 10, phường Tam Thanh, tphố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnTrung cấpCông nghệ KT điện tửChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 3Kỹ thuật viên dựng phimThực hành

3Nguyễn Công Hùng4224/02/1981
KinhSố 8, ngõ 149, đường Bến Bắc, PTam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật PTTHVHVLTrung bình khá
Tiếng Anh Bậc 2Kỹ thuật viên dựng phimThực hành

4Nông Quốc Huy4314/11/1988
TàySố 9/6 Lê Hồng Phong, khối 8, P Tam Thanh, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ ĐA và THChính quyKhá
Tiếng Anh A2Kỹ thuật viên dựng phimThực hành

5Bế Ngọc Mai45
25/08/1989TàyThôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ ĐAvà THChính quyKhá
Tiếng Anh A2Kỹ thuật viên dựng phimThực hành

6Hoàng Hữu Nam4612/10/1987
TàySố 4, ngõ 197, đường Chu Văn An, P Vĩnh trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ ĐAvà THChính quyTrung bình
Tiếng Anh Bậc 2Kỹ thuật viên dựng phimThực hành

7Nguyễn Văn Nam4716/01/1988
NùngĐiềm He 1, xã Văn An, h Văn Quan, tỉnh Lạng SơnTrung cấpKỹ thuật điện tửChính quyTrung bình
Tiếng Anh Kỹ thuật viên dựng phimThực hành

8Nông Văn Thượng5221/09/1990
NùngNà Pàn, xã Thụy Hùng , huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ ĐA và THChính quyTrung bình
Tiếng Anh BKỹ thuật viên dựng phimThực hành

9Nguyễn Khoa Mạnh Tùng5508/11/1987
TàySố 33 đ Yết Kiêu, P Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcCNTTChính quyTrung bình khá
Tiếng Anh BKỹ thuật viên dựng phimThực hành

VIIIVị trí việc làm Văn thư trung cấp1Hoàng Thị Lan44
24/11/1995Nùngxã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcLưu trữ họcChính quyGiỏiBIelts B1Văn thư lưu trữPhỏng vấn

2Hoàng Thị Nhung51
05/11/1989TàySố 46 Phai Luông 5, Đại Thắng, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnTrung cấpVăn thư hành chínhChính quyGiỏiBTiếng Anh BVăn thư lưu trữPhỏng vấn

3Hoàng Thu Thủy53
14/11/1988TàyThôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngVăn thư hành chínhChính quyKháUDCNTTCBTiếng Anh A2Văn thư lưu trữPhỏng vấn

Ấn định danh sách: 38 thí sinh
  • Từ khóa