THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn

Thứ 3, 08.09.2020 | 17:52:59
2,515 lượt xem

UBND TỈNH LẠNG SƠN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 406/TB-PTTH                                       Lạng Sơn, ngày 08 tháng 9  năm 2020


THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bội Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Quyết định số 1434/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Công văn số 392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-PTTH ngày 15/6/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-PTTH ngày 08/9/2020 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo:

          1. Công nhận kết quả trúng tuyển đối với 14 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

(Có Danh sách chi tiết kèm theo)

2. Thí sinh trúng tuyển có tên tại Mục 1 có trách nhiệm:

         2.1. Trực tiếp có mặt tại Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn (địa chỉ tại số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) xuất trình các giấy tờ sau:

         - Bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, Thương binh liệt sĩ.v.v.)...

 - Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng Lao động và Bản ghi quá trình đóng BHXH đối với thí sinh có thời gian công tác làm công việc chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chuyên ngành được tuyển dụng, có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực được tuyển dụng để xem xét thí sinh không phải thực hiện chế độ tập sự.

         Để đối chiếu và kiểm tra theo quy định

         Thời gian cụ thể: Từ ngày 11/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020.

         Bộ phận tiếp nhận và làm việc: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn. (ông Đỗ Sơn Lâm, Trưởng phòng TCHC, số điện thoại: 02053813131; di động: 0949219582) Trong giờ hành chính.

         Việc ký kết hợp đồng chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện xong việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển.

         Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.

2.2. Hoàn thiện Hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu:

Thời gian, địa điểm thí sinh trúng tuyển nhận Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc: Ngày 28/9/2020 tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi có quyết định tuyển dụng, viên chức được tuyển dụng lần đầu phải hoàn thiện hồ sơ như sau: 

a) Thành phần Hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu: (Theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức), cụ thể:

- Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV (gửi kèm theo Thông báo này). Quyển “Lý lịch viên chức” phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của viên chức. Quyển “Lý lịch viên chức” do viên chức tự kê khai và được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

- "Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV (gửi kèm theo Thông báo này). Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức” và các tài liệu bổ sung khác của viên chức. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bản sao các quyết định về việc xét chuyển, bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, thăng hạng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

- Bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá hàng năm của viên chức tuyển dụng lần đầu nhưng có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội liên tục ở vị trí việc làm tuyển dụng, có xác nhận của đơn vị sử dụng viên chức (nếu có).

b) Trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm, nhầm lẫn về thông tin trong hồ sơ gốc của viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Ghi chú: 

         - Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Đài Phát thanh và Truyền hình sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định. Việc ký kết hợp đồng chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện xong việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển.

- Trong thời gian chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc tại đơn vị trúng tuyển. Trong thời gian chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để xem xét, giải quyết. Nếu quá thời hạn quy định nêu trên, người trúng tuyển viên chức không đến ký hợp đồng làm việc hoặc không đến nhận việc thì Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.

3. Thông báo này được niêm yết tại Đài Phát thanh và Truyền hình, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đài (địa chỉ: http//www.langsontv.vn). Gửi Thông báo cho từng thí sinh trúng tuyển biết, thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (B/c);

- Hội đồng TTVC;

- Giám đốc, Phó Giám đốc Đài;

- Các Phòng chuyên môn;

- Đăng tải lên trang thông tin điện tử;

- Niêm yết tại trụ sở Đài;

- Các thí sinh trúng tuyển;

- Lưu: Văn thư, TC, Hồ sơ TTVC.


GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Nguyễn Đông Bắc


- Tải HS01 Quyển lý lịch viên chức tại đây

- Tải HS02 Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức tại đâyTHÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
 (Kèm theo Thông báo số: 406 /TB-PTTH ngày 08/9/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn)


STTTên thí sinhSố báo danhNgày, tháng, năm sinhDân tộcĐiểm ưu tiênĐiểm thực hành, phỏng vấn vòng 2Tổng điểmGhi chú
NamNữ
12345678910
IVị trí việc làm: Phóng viên truyền hình hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 05, trình độ: Đại học)
1Nguyễn Thúy Ngân19
18/10/1989Tày581.386.3 trúng tuyển
2Phạm Thị Phương Thảo26
8/8/1994Kinh
67.767.7 trúng tuyển
3Liễu Văn Thời2818/10/1991
Nùng571.376.3 trúng tuyển
4Hoàng Thị Như Trang33
28/9/1987Nùng582.787.7 trúng tuyển
5Vũ Hoàng Yến37
20/1/1997Kinh
79.379.3 trúng tuyển
IIVị trí việc làm: Phóng viên phát thanh hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trình độ: Đại học)
1Nông Thị Phương Quỳnh22
5/12/1993Tày558.063.0 trúng tuyển
IIIVị trí việc làm: Kỹ sư hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 04, trình độ: Đại học)
1Nông Công Hưng1530/6/1985
Nùng573.078.0 trúng tuyển
IVVị trí việc làm: Chuyên viên hành chính tổng hợp (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)
1Phùng Mai Ngọc Anh03
28/9/1993Kinh
7474 trúng tuyển
VVị trí việc làm: Phát thanh viên tiếng kinh hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trình độ: Trung cấp)
1Đỗ Nguyệt Anh38
5/8/1994Tày579.384.3 trúng tuyển
2Hoàng Hải Yến57
4/11/1991Nùng588.093.0 trúng tuyển
VIVị trí việc làm: Kỹ thuật dựng phim hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 03, trình độ: Trung cấp)
1Nguyễn Thanh Hảo41
11/11/1988Kinh
72.372.3 trúng tuyển
2Nông Quốc Huy4314/11/1988
Tày578.783.7 trúng tuyển
3Nguyễn Khoa Mạnh Tùng558/11/1987
Tày575.380.3trúng tuyển
VIIVị trí việc làm: Văn thư trung cấp (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)
1Hoàng Thu Thủy53
14/11/1988Tày57277 trúng tuyển

Danh sách này gồm có 14 người./.
  • Từ khóa