Trả lời bạn xem truyền hình ngày 14/09/2021

Thứ 3, 14.09.2021 | 15:21:48
1,248 lượt xem

Câu 1. Bà Hà Minh Thảo, trú tại xã Lâm Ca, huyện Chi Lăng hỏi: Quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi như thế nào

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi như sau:

 Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; đặc điểm nhận dạng như giới tính, thể trạng, tình trạng sức khỏe; tài sản hoặc đồ vật khác của trẻ, nếu có; họ, tên, giấy tờ chứng minh nhân thân, nơi cư trú của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi. Biên bản phải được người lập, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, người làm chứng (nếu có) ký tên và đóng dấu xác nhận của cơ quan lập. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan lập, một bản giao cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

 Sau khi lập biên bản theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi.

Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ. Cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em. Thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định của Luật Hộ tịch.

Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh; nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi".

Câu 2. Ông Hồ Văn Đạt, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hỏi: Các quy định mới của pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như thế nào?

Trả lời:

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.Trong đó, quy định mức xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình như sau:

1. Tảo hôn, tổ chức tảo hôn

- Tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

2. Vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

2.1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

2.2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi. Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn. Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.,Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.

3. Vi phạm quy định về sinh con

Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

4. Vi phạm quy định về giám hộ

- Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã đăng ký giám hộ: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để trục lợi; Lợi dụng việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ để xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động của người được giám hộ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 5. Vi phạm quy định về nuôi con nuôi

 5.1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với các hành vi sau: Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi.Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước.Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

 5.2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi

 - Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước.

 5.3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau: Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi; Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 62; Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

 6. Vi phạm quy định về văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

 6.1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi

 Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài.

 6.2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sau:

 Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động; Không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật; không lập, quản lý hoặc sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định.

 6.3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi

 Thay đổi người đứng đầu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

 6.4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi

- Giới thiệu trẻ em làm con nuôi trái pháp luật; Cho tổ chức khác thuê, mượn giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài; Sử dụng giấy phép hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài khác.

 6.5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi

Hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; Buộc chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh và chi phí khác (nếu có) đối với hành vi vi phạm; Tịch thu tang vật là văn bản, giấy tờ bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm; Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm; giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; Đình chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 12 tháng đối với văn phòng con nuôi nước ngoài vi phạm nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Đình chỉ hoạt động của văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm. /.

  • Từ khóa
Nhiều doanh nghiệp cam kết góp vốn xây cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh
Nhiều doanh nghiệp cam kết góp vốn xây cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Ngày 2/12, Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, vừa tổ chức họp trao đổi thông tin về một số nội dung liên quan dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) và một số dự án công nghiệp, trung chuyển thương mại dịch vụ trên địa bàn. Thời điểm...