Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Quân khu 1 nhấn mạnh, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước được tiến hành trên phạm vi cả nước. Thông qua tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
 

Toàn cảnh hội nghị.


Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: Sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Tuy nhiên, do đặc thù quân đội, Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sẽ thực hiện phương án tổng điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp để bảo đảm an toàn thông tin và bí mật quân sự.
 

Mặt khác, các thông tin, số liệu sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng sẽ làm cơ sở phục vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế-xã hội toàn quốc nói chung; xây dựng, phát triển quân đội, trong đó có những chính sách về nhà ở cho cán bộ, nhân viên đang công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng.
 

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Quân khu 1 đã quán triệt, phổ biến các văn bản của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 về tổng điều tra tới các cán bộ của quân khu. Bên cạnh đó, các cán bộ cũng được hướng dẫn cụ thể về phương pháp điều tra và kê khai phiếu điều tra ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu.