Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể chính trị-xã hội Trung ương; Ban cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan quân đội.
 

Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Thực hiện Quy chế phối hợp (2015-2018), TCCT QĐND Việt Nam và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các hình thức, biện pháp phối hợp, nổi bật là: Đã phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, giải pháp về quốc phòng-an ninh, xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề, vụ việc phát sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp, các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.
 

Thượng tướng Lương Cường và các đại biểu dự hội nghị.


Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT QĐND Việt Nam đồng tình và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế cần rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trong những năm tới, cụ thể: Tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; các văn bản có liên quan về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. Đồng thời, phối hợp tham mưu, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thời gian tới, cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; tổ chức tốt việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/CT của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội và trong nhân dân; tăng cường phối hợp nắm, đánh giá, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.