Các đại biểu dự hội nghị đánh giá: 6 tháng đầu năm 2018, BPGV đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan giúp việc. BPGV tham mưu, đề xuất kịp thời với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; ban hành đồng bộ, có chất lượng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.
 

Toàn cảnh hội nghị.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ; coi đây là nội dung cốt lõi để xây dựng và phát huy tốt nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân tích cực hưởng ứng thực hiện với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, đạt hiệu quả thiết thực, trở thành động lực, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên, động viên, khích lệ toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.
 

Trong thời gian tới, BPGV sẽ tập trung tham mưu với Thủ trưởng TCCT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Tham mưu cho cấp trên chỉ đạo toàn quân tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá cách mạng Việt Nam; quan tâm làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất, ở nơi khó khăn, gian khổ...