Thành phố Lạng Sơn: Đổi mới hình thức tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Thứ 3, 31.01.2023 | 09:38:05
683 lượt xem

Đảng bộ thành phố hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 7.600 đảng viên. Các cấp ủy đảng trên địa bàn luôn xác định công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng và trong năm 2022 công tác này đã có nhiều đổi mới.

Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 7/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025”, trong năm 2022, các cấp ủy tổ chức việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, bài bản, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra…

Các đại biểu tham dự hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (năm 2022) tại điểm cầu thành phố

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đã đổi mới trong cách thức phối hợp tổ chức các hội nghị bằng hình thức trực tuyến kết nối từ Trung ương, từ tỉnh đến điểm cầu thành phố và các xã, phường, giúp tiết kiệm được thời gian, triển khai hội nghị đến nhiều cấp, nhiều đối tượng. Nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi khi được nghe thông tin trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trong năm 2022, thành phố đã tổ chức 25 hội nghị trực tuyến và trực tiếp triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới gần 8.000 lượt đại biểu tham dự. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết đạt trên 95%, tỷ lệ tuyên truyền trong Nhân dân đạt trên 85%.

 Cùng đó, các cấp ủy trên địa bàn thành phố đã chú trọng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề đối với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố về những chủ trương, chính sách lớn đối với sự phát triển chung của thành phố và các lĩnh vực nhạy cảm cần có sự tham vấn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu chuyên sâu như tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050, Nghị quyết số 81-NQ/TU ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; các nội dung liên quan đến Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương với sự tham gia của các báo cáo viên Trung ương trực tiếp truyền đạt…

Một điểm đổi mới nữa là về hình thức thông tin tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên toàn thành phố có 62 đồng chí; đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở gồm 169 đồng chí. Năm 2022, đội ngũ này đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 1.275 buổi cho 34.792 lượt người nghe; gắn hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với các hoạt động tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, các hoạt động tập thể của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, khu dân cư, các dịp ngày lễ kỷ niệm quan trọng…

Bên cạnh đó, thành phố đã chú trọng thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình phối hợp công tác giữa Thành ủy Lạng Sơn với các cơ quan thông tấn, báo chí, tăng cường lượng tin, bài thông tin tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Năm 2022, đã có 286 tin, bài, phản ánh trên các lĩnh vực, góp phần phục vụ tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên các nền tảng internet và mạng xã hội như trang thông tin điện tử, các fanpage, các website, facebook của thành phố và các cơ quan, đơn vị, các nhóm zalo tổ dân cư…

Bà Hoàng Minh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó chú trọng tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định của cấp uỷ các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị…


HOÀNG THỊ BÍCH NHUNG (Thành uỷ Lạng Sơn)

https://baolangson.vn/chinh-tri/558213-thanh-pho-lang-son-doi-moi-hinh-thuc-tuyen-truyen-quan-triet-chi-thi-nghi-quyet-cua-dang.html

  • Từ khóa