Xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức cơ yếu Đảng-Chính quyền vững chắc, bảo mật và an toàn thông tin

Thứ 6, 25.12.2020 | 15:32:20
327 lượt xem

Trong suốt 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, mặc dù hoạt động trên cả 3 miền đất nước, đội ngũ cán bộ, nhân viên còn mỏng, trong khi đối tượng chỉ đạo, quản lý, triển khai nghiệp vụ đa dạng và rộng khắp, song với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững nguyên tắc, Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền (CYĐCQ) thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP) luôn nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Là cơ quan đầu hệ của hệ thống tổ chức CYĐCQ, Cục CYĐCQ luôn làm tốt chức năng tham mưu với Trưởng ban CYCP thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu trong hệ thống tổ chức CYĐCQ. Công tác xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức CYĐCQ từng bước được củng cố, tổ chức bộ máy phù hợp yêu cầu trong từng giai đoạn, phù hợp với đặc thù hoạt động của công tác cơ yếu, gắn với yêu cầu bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành.

Những năm qua, Cục CYĐCQ quan tâm chỉ đạo, triển khai và thường xuyên củng cố, phát triển hệ thống kỹ thuật mật mã theo hướng chuyên dụng hóa; duy trì kỹ thuật truyền thống, kết hợp kỹ thuật mật mã hiện đại và các giải pháp nghiệp vụ, bảo đảm sẵn sàng thông tin liên lạc mật thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành với phương châm “đồng bộ, tin cậy, vững chắc, hiệu quả”.

Xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức cơ yếu Đảng-Chính quyền vững chắc, bảo mật và an toàn thông tin

Lãnh đạo Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền kiểm tra hệ thống kỹ thuật chuẩn bị triển khai ở các cơ quan 

Trung ương. Ảnh: THẾ TUẤN

Đối với các hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan Đảng và các bộ, ngành, địa phương, Cục CYĐCQ chỉ đạo và phối hợp triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, địa phương, phục vụ chỉ đạo, điều hành với nhiều loại hình kỹ thuật mật mã. Đặc biệt, những năm gần đây, Cục CYĐCQ phối hợp triển khai, đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống bảo mật truyền hình hội nghị cho các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ; hệ thống truyền hình hội nghị nội bộ của các tỉnh; triển khai bảo mật hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng; bảo mật/xác thực hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương; bảo mật/xác thực an toàn thông tin cho Văn phòng Trung ương; bảo mật cho hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, triển khai giải pháp bảo mật cho Văn phòng Chính phủ, dữ liệu Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính; Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng cục Biển và Hải đảo; bảo mật thông tin thoại/fax cho ngành kiểm sát nhân dân; tham mưu cho Ban CYCP các nội dung, giải pháp kỹ thuật triển khai bảo mật cho các văn phòng: Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội...

Cục CYĐCQ đã tham mưu hiệu quả cho Ban CYCP về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Tổ chức thực hiện các nội dung được Ban CYCP, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử phân công; chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao trong triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Triển khai hiệu quả các thỏa thuận phối hợp về bảo mật, an toàn thông tin với các bộ, ngành, địa phương. Hiện nay, Cục CYĐCQ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cũng như hệ thống tổ chức cơ yếu từ Trung ương đến các tỉnh/thành ủy, bộ, ngành sẵn sàng, chủ động đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ bảo mật thông tin phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo hệ thống tổ chức CYĐCQ thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ bí mật thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, Cục CYĐCQ đã tham mưu với trên thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo tập trung thống nhất các tổ chức cơ yếu thuộc hệ CYĐCQ, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu. Phối hợp với cấp ủy, thủ trưởng sử dụng cơ yếu triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh Cơ yếu (trước đây), Luật Cơ yếu, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên làm việc trong tổ chức cơ yếu. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra đối với các tổ chức cơ yếu; chỉ đạo các đơn vị cơ yếu khai thác tốt các loại hình kỹ thuật mật mã bảo đảm thông tin bí mật, chính xác, kịp thời thông suốt giữa Trung ương với các địa phương trong mọi tình huống. Phối hợp với các địa phương phát triển mạng liên lạc cơ yếu, đồng thời triển khai các mặt công tác về cán bộ, chế độ chính sách theo đúng quy định.

Cùng với đó, Cục CYĐCQ luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu, tổ chức các hội thi kỹ thuật nghiệp vụ mật mã; chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; phối hợp với các địa phương và cơ quan sử dụng cơ yếu đào tạo hàng trăm sinh viên đại học, trung học theo địa chỉ; chỉ đạo công tác nghiên cứu cứu khoa học; góp ý vào dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ chủ quyền không gian mạng, an ninh thông tin; Dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Cục CYĐCQ sẽ phát huy truyền thống “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”, tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa và triển khai thực hiện hiệu quả quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về cơ yếu trong hệ thống tổ chức CYĐCQ; xây dựng lực lượng CYĐCQ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-phat-trien-he-thong-to-chuc-co-yeu-dang-chinh-quyen-vung-chac-bao-mat-va-an-toan-thong-tin-647395

  • Từ khóa