THÔNG BÁO: Điều chỉnh, bổ xung hình thức tuyển dụng và một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Thứ 3, 05.05.2020 | 00:00:00
2,071 lượt xem

UBND TỈNH LẠNG SƠN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  189/TB-PTTH                                                 Lạng Sơn,  ngày 05  tháng 5  năm 2020


THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Hình thức tuyển dụng và một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Hướng dẫn số 391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ văn bản số 392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ văn bản số 1715/VP-NC ngày 04/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn đã ban thành Thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Nay ban hành Thông báo điều chỉnh bổ sung hình thức tuyển dụng và nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức của Đài PT&TH tỉnh năm 2020 như sau: 

I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 

1. Thực hiện tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi; Thời gian thi 60 phút.

Nội dung: Kiến thức về pháp luật viên chức; Luật Báo chí, Luật Văn thư lưu trữ và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi; Thời gian thi 30 phút.

Nội dung: Kiến thức Tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi; Thời gian thi 30 phút.

Nội dung: Kiến thức tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định một trong các hình thức thi: phỏng vấn, thực hành, thi viết tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2.

c) Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết): 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút; thi thực hành sẽ điều chỉnh từng nội dung thực hành cho phù hợp, phần thực hành của từng vị trí việc làm không quá180 phút.

2.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

II. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Được điều chỉnh bổ sung như sau:

1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

+ Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành của Hội đồng kiểm tra sát hạch đạt trung bình cộng từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng kiểm tra sát hạch cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn, thực hành vòng kiểm tra sát hạch cao hơn sẽ là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;

2. Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức không trúng tuyển: Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự thi viên chức theo trình tự quy định.

III. ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN:

Tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

IV. THỜI GIAN THI TUYỂN

Dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2020

(Sẽ có thông báo cụ thể)

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn Thông báo điều chỉnh bổ sung hình thức tuyển dụng viên chức và một số nội dung liên quan của Đài PT&TH tỉnh năm 2020 đến tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tham gia đăng ký dự tuyển biết và thực hiện. 

Thông báo này điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên quan tại Thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Các nội dung khác không thay đổi.

Thông báo này đăng tải trên sóng phát thanh, truyền hình và trên Trang thông tin điện tử langsontv.vn của  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Đài./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Niêm yết tại trụ sở Đài PTTH; 

- Đăng tải trên sóng phát thanh, truyền hình và TTĐT; 

- Lãnh đạo Đài;

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu VT, TC.  

GIÁM ĐỐC


(Đã ký)Nguyễn Đông Bắc

  • Từ khóa
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”

Nhiều chương trình khuyến mại đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm giá rẻ, tuy nhiên không ít doanh nghiệp, cửa hàng lợi dùng cơ hội này để tiêu thụ hàng hàng kém chất lượng. Điều này đòi hỏi việc hoạt động...