THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020

Thứ 2, 25.05.2020 | 00:00:00
2,074 lượt xem

UBND TỈNH LẠNG SƠN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /TB-PTTH                                                             Lạng Sơn,  ngày  25  tháng 5  năm 2020


THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia kiểm tra, 

sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 


Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Thông báo số 189/TB-PTTH ngày 05/5/2020 của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh bổ sung hình thức tuyển dụng và nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức của Đài PT&TH tỉnh năm 2020;

Căn cứ văn bản số 601/SNV-CCVC ngày 19/5/2020 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tham dự thi tuyển viên chức năm 2020 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn;

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức; thí sinh không đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn như sau: 

Sau khi kết thúc nhận phiếu đăng ký tuyển dụng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn nhận được 05 phiếu đăng ký tuyển dụng có gửi kèm bản phô tô quyết định cử tuyển của UBND tỉnh và công văn của Giám đốc Đài cử đi học của các cá nhân, cụ thể như sau:

1. Triệu Thị Xuân (Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử học sinh đi học Đại học Văn hóa Hà Nội theo chế độ cử tuyển năm 2011).

- Sinh ngày 01/3/1994, Dân tộc: Dao

- Thường trú tại: Thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học QLNN về văn hóa vùng dân tộc thiểu số

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3. Tin học: UDCNTTCB

Thí sinh đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm phát thanh viên hạng IV (PTV tiếng phổ thông) mã ngạch V.11.10.30. 

Yêu cầu của vị trí việc làm: Trình độ trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành, ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương. 

2. Liễu Văn Thời (Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử tuyển học sinh dự học các lớp đào tạo hệ Trung cấp ngành truyền hình thuộc dự án truyền hình tiếng dân tộc).

- Sinh ngày 18/10/1991, Dân tộc: Nùng

- Thường trú tại: Thôn Nà Rọ, xã Song Giang, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học báo chí

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Tin học: B

Thí sinh đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm phóng viên hạng III (phóng viên truyền hình) mã ngạch V.11.02.06. 

Yêu cầu của vị trí việc làm: Đại học trở lên báo chí, chuyên ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 8 tuần trở lên; Tin học công nghệ thông tin cơ bản; Ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương; sơ cấp lý luận chính trị.

3. Nông Thị Thanh (Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử tuyển học sinh dự học các lớp đào tạo hệ Trung cấp ngành truyền hình thuộc dự án truyền hình tiếng dân tộc).

- Sinh ngày 28/6/1990, Dân tộc: Nùng

- Thường trú tại: 156 Tô Thị, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học báo chí

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Tin học: B

Thí sinh đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm Phát thanh viên tiếng Tày (hạng III), mã ngạch V.11.10.29

Yêu cầu của vị trí việc làm: Đại học trở lên các chuyên ngành; Tin học công nghệ thông tin cơ bản; Ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương; sử dụng thành thạo ngôn ngữ dân tộc Tày.

4. Triệu Trung (Công văn số 99/CV-PTTH ngày 26/3/2009 của Giám đốc Đài PTTH Lạng Sơn về việc cử học sinh tham dự lớp học trung cấp kỹ thuật trên cơ sở Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử học sinh đi học cao đẳng truyền hình theo chế độ cử tuyển năm 2007 thuộc dự án “truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2006 – 2010).

- Sinh ngày 20/4/1990, Dân tộc: Dao

- Thường trú tại: 37 Tổ Sơn, khối văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng Sơn.

- Trình độ: Đại học PTTH (điện tử viễn thông)

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Tin học: UDCNTTCB

Thí sinh đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm kỹ sư hạng III mã ngạch V.05.02.07. 

Yêu cầu của vị trí việc làm: Đại học trở lên kỹ thuật công nghệ thông tin và tương đương; tin học CNTTCB; ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương.

5. Nông Văn Thượng (Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử học sinh đi học cao đẳng truyền hình theo chế độ cử tuyển năm 2007 thuộc dự án “truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2006 – 2010)

- Sinh ngày 21/9/1990, Dân tộc: Nùng

- Thường trú tại: Nà Pàn, xã Thụy Hùng , huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Trình độ: Cao đẳng công nghệ điện ảnh và truyền hình

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Tin học: văn phòng

Thí sinh đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm kỹ thuật viên dựng phim hạng IV, mã ngạch V.11.11.34. 

Yêu cầu: Trung cấp trở lên về kỹ thuật dựng phim hoặc tương đương, ngoại ngữ bậc1 hoặc tương đương.

Trên cơ sở các phiếu đăng ký tuyển dụng đã được tiếp nhận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có công văn số 208/CV-PTTH ngày 14/5/2020 về việc xem xét điều kiện của các trường hợp cử đi học cử tuyển gửi Sở Nội vụ Lạng Sơn cho ý kiến về việc các trường hợp có quyết định cử tuyển trên có đủ điều kiện để thực hiện xét đặc cách theo diện trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức. 

Sở Nội vụ đã phúc đáp văn bản số 601/SNV-CCVC ngày 19/5/2020 về việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tham dự thi tuyển viên chức năm 2020 tại Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, qua đó cho ý kiến như sau: 

Căn cứ Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thí sinh Triệu Thị Xuân thuộc đối tượng được cử đi học hệ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.

Các trường hợp còn lại (gồm 4 thí sinh có tên trên) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử đi học cử tuyển theo các Chương trình, Đề án, Dự án ở Trung ương hoặc được cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc không thuộc đối tượng đào tạo theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.

Khoản 2, Điều 6, Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của liên Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc quy định học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 thuộc trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức được xem xét thực hiện quy trình tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển.

Như vậy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo:

1. Thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 của Đài gồm: 01 thí sinh. Có tên sau:

Triệu Thị Xuân

- Sinh ngày 01/3/1994, Dân tộc: Dao

- Thường trú tại: Thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

2. Thí sinh không đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 của Đài gồm: 04 thí sinh, gồm (Liễu Văn Thời, Nông Thị Thanh, Triệu Trung, Nông Văn Thượng).

3. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp cùng các phòng chuyên môn liên quan có trách nhiệm niêm yết thông báo các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức; thí sinh không đủ điều kiện tham gia sát hạch đặc cách viên chức năm 2020 tại Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đăng tải công khai trên sóng truyền hình cùng trang thông tin điện tử langsontv.vn của Đài./ 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Đài;

- Các thành viên Hội đồng KT, SH;

- Các thành viên Ban giám sát KT, SH;

- Niêm yết tại trụ sở Đài PTTH; 

- Đăng tải trên sóng truyền hình và TTĐT; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các thí sinh có tên trong thông báo;

- Lưu VT, TC.  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Nguyễn Đông Bắc

  • Từ khóa