THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020

Thứ 6, 19.06.2020 | 14:50:30
2,619 lượt xem

ĐÀI PT&TH LẠNG SƠN                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  266 /TB-HĐTTVC                                                   Lạng Sơn, ngày 16 tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức năm 2020


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Thông báo số 189/TB-PTTH ngày 05/5/2020 của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh bổ sung hình thức tuyển dụng và nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức của Đài PT&TH tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-PTTH ngày 15/6/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-PTTH ngày 16/6/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức vòng 1 tại kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn;


HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN THÔNG BÁO:


I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 1 

1. Hình thức thi tuyển: Thi trắc nghiệm trên giấy

2. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần thi:

- Thi kiến thức chung

- Thi Ngoại ngữ

 - Thi Tin học

2.1. Các phần thi cụ thể:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi; Thời gian thi 60 phút.

+ Thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ từ Đại học trở lên (hạng III) gồm: Phóng viên truyền hình, Phóng viên phát thanh, Phát thanh viên tiếng Tày, Kỹ sư, Chuyên viên hành chính tổng hợp:

Nội dung ôn tập và thi: Kiến thức chung về:

Luật viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010; 

Luật Báo chí 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016; 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

+ Thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ Trung cấp (hạng IV) gồm: Phát thanh viên tiếng Kinh hạng IV, Kỹ thuật viên dựng phim hạng IV, Văn thư Trung cấp:

Nội dung ôn tập và thi: Kiến thức chung về:

Luật viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010; 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi; Thời gian thi 30 phút.

+ Thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ ngoại ngữ bậc 2, gồm: Phóng viên truyền hình, Phóng viên phát thanh, Phát thanh viên tiếng Tày, Kỹ sư, Chuyên viên hành chính tổng hợp.

Nội dung ôn tập và thi: Tiếng Anh trình độ bậc 2

+ Thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ ngoại ngữ bậc 1, gồm: Phát thanh viên tiếng Kinh hạng IV, Kỹ thuật viên dựng phim hạng IV, Văn thư Trung cấp.

Nội dung ôn tập và thi: Tiếng Anh trình độ bậc 1. 

+ Phần III: Tin học 30 câu hỏi; Thời gian thi 30 phút.

Nội dung ôn tập và thi: Kiến thức tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

2.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

2.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp:

+ Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

3. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm 2.1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

 II. TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THU LỆ PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập:

- Thời gian dành cho ôn tập: Từ ngày 16/6/2020 (Thứ ba).

- Địa điểm: Do thí sinh chủ động ôn luyện.

2. Thu lệ phí tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 

Trên cơ sở phiếu đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển: thu 500.000 đồng/thí sinh.

 (Lưu ý: Đến 17h 00 phút ngày 29/6/2020, thí sinh không nộp lệ phí coi như không tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 tại Đài PTTH Lạng Sơn).

III. THỜI GIAN KHAI MẠC VÀ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Khai mạc kỳ thi tuyển (vòng 1):

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 01/7/2020 (Thứ tư).

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

- Nội dung: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu; công bố quyết định thành lập Hội đồng thi; công bố quyết định tổ chức kỳ thi; công bố quyết định thành lập Ban giám sát kỳ thi; công bố quyết định thành lập Ban coi thi; Chủ tịch Hội đồng thi tuyên bố khai mạc kỳ thi; phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi.

- Thành phần: Hội đồng thi, Ban coi thi tuyển viên chức, các tổ phục vụ, toàn thể thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài PTTH Lạng Sơn.

2. Thời gian thi: Trong ngày 02/7/2020 ( Thứ năm)

Thời gian các môn thi cụ thể như sau:

2.1. Buổi sáng: 

- Môn kiến thức chung: Thời gian thi 60 phút, tổng số 68 thí sinh chia làm 2 phòng thi: (có danh sách niêm yết tại phòng thi)

+ Phòng 1: 45 thí sinh (có danh sách niêm yết tại phòng thi)

Thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ từ Đại học trở lên (hạng III):

Thời gian thi từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 30 phút ngày 02/7/2020.

Địa điểm thi: Phòng Hội trường tầng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 + Phòng 2: 23 thí sinh (có danh sách niêm yết tại phòng thi)

Thí sinh dự tuyển các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ Trung cấp (hạng IV): 

Thời gian thi từ 08 giờ 30 đến 09 giờ 30 phút ngày 02/7/2020.

Địa điểm thi: Phòng Thời sự (tầng 4), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

2.2. Buổi chiều:

- Môn Tin học: Thời gian thi 30 phút. có 65 thí sinh chia làm 2 phòng thi

+ Phòng 1: 45 thí sinh (có danh sách niêm yết tại phòng thi)

Thời gian thi từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30 phút ngày 02/7/2020.

Địa điểm thi: Phòng Hội trường tầng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

+ Phòng 2: 20 thí sinh (có danh sách niêm yết tại phòng thi)

Thời gian thi từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30 phút ngày 02/7/2020.

Địa điểm thi: Phòng Thời sự (tầng 4), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

- Môn Ngoại ngữ: Thời gian thi 30 phút. Có 16 thí sinh, trong đó 12 thí sinh yêu cầu thi trình độ bậc 2, 04 thí sinh yêu cầu thi trình độ bậc 1.

Thi từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 (Dành cho thí sinh dự tuyển có yêu cầu trình độ ngoại ngữ cả bậc 1 và bậc 2) ngày 02/7/2020.

Địa điểm thi: Tại Hội trường tầng 5, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). (có danh sách niêm yết tại phòng thi).

Đề nghị các thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi chính thức 30 phút để làm thủ tục chuẩn bị thi. Sau giờ thi chính thức 10 phút, nếu thí sinh nào không có mặt, Hội đồng thi sẽ lập biên bản đình chỉ thi, đồng thời đánh giá môn thi đó được điểm 0 (không) tương ứng với việc thí sinh đó bị loại không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài.

(Lưu ý: Thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân, nếu không có giấy chứng minh nhân dân phải có một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi).

(Có danh sách thí sinh thi các môn gửi kèm thông báo này)

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);

- GĐ, PGĐ Đài;

- Hội đồng thi tuyển;

- Các Ban liên quan đến thi tuyển;

- Các bộ phận giúp việc;

- Trưởng các phòng chuyên môn;

- Thí sinh tham gia thi tuyển;

- Đăng tải trên Trang TTĐT của Đài

- Niêm yết tại trụ sở Đài;

- Lưu: VT, TC, HSTT.

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VC NĂM 2020

CHỦ TỊCH(Đã ký)


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đông BắcUBND TỈNH LẠNG SƠN
 ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH


Biểu số 01
DANH SÁCH THÍ SINH THI CÁC MÔN TẠI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (VÒNG 1)
(Kèm theo Thông báo số: 266/TB-PTTH ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn)
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhDân tộcHộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)Trình độ chuyên mônChứng chỉ (hoặc văn bằng 2)Lý luận chính trịƯu tiên
Môn Thi
NamNữTrình độChuyên ngành đào tạoHệ đào tạo
Kết quả tốt nghiệpNgoại ngữTin học
123456789101112131415

Vị trí việc làm Phóng viên truyền hình hạng III

1Nguyễn Ngọc Anh
28/12/1993Tày44 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmTB KháTOEFL bậc 2UDCNTTCBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
2Vi Mạnh Dũng29/6/1989
Tày7/29 Phan Huy Chú, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmTB KháAnh Bậc 2UDCNTTCBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
3Triệu Thị Duyên
20/1/1986NùngNgõ 55, Ngô Thì Sĩ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmTrung bình kháAnh BBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
4Vi Thị Hoa
10/1/1982TàySố 01 ngõ 14 đường Bắc Sơn, phường Hoàng văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcXuất bản (Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 8 tuần)Chính quyTB KháAnh Đại họcBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS, có bằng Đại học ngoại ngữ)
5Hoàng Thị Thu Hương
3/3/1982TàySố 77 đường Hùng Vương, khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnThạc sĩBáo ChíVừa học vừa làmGiỏiAnh BUDCNTTCBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
6Nguyễn Thị Diệu Liên
27/2/1991KinhSố 40A đường Tuệ Tĩnh, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmKháAnh BBSơ cấp
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
7Nguyễn Thúy Ngân
18/10/1989TàyNgõ 4 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmTB KháAnh BBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
8Phạm Thị Phương Thảo
8/8/1994KinhSố nhà 3, ngõ 68 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmKháTOEFL ITP bậc 2UDCNTTCBSơ cấp
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
9Liễu Văn Thời18/10/1991
NùngThôn Nà Rọ, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmKháAnh BBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
10Phạm Thị Phương Thúy
24/12/1983KinhSố nhà 8 ngõ Đồng Tiến, Tổ 9, Khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmGiỏiAnh Đại họcBSơ cấp
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (có bằng Đại học ngoại ngữ)
11Đào Thanh Toản23/1/1987
KinhSố nhà 13 ngõ 1 đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmKháAnh BBSơ cấp
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
12Hoàng Thị Như Trang
28/9/1987NùngThôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnThạc sĩBáo ChíChính quy
Anh B2Tin BSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
13Vũ Hoàng Yến
20/1/1997KinhSố 43, ngõ 15A, Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBiên tập truyền hìnhChính quyKháAnh B2UDCNTTCBSơ cấp
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2

Vị trí việc làm Phóng viên phát thanh hạng III

1Đặng Anh Dũng2/1/1991
KinhKhối 6, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCử nhânChính trị học Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chíChính quyKháTiếng Anh bậc 3/6UDCNTTCBCao cấp
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
2Trần Thị Minh Hòa
15/9/1988Tày131 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíVHVLTrung bình kháAnh BBTrung cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
3Nông Kim Huyên
20/6/1994NùngThôn Phai Xả, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíChính quyGiỏiAnh A2Tin học IC3Sơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
4Nông Thị Phương Quỳnh
5/12/1993TàyKhu đô thị Phú Lộc 4, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVừa học vừa làmKháAnh A2BSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
5Đoàn Thị Thu Thảo
24/3/1990TàySố 14 đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíVừa học vừa làmKháAnh BBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
6Hứa Lâm Ngọc Thu
8/2/1985Nùng140 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíChính quyKháAnh BUDCNTTCBSơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)

Vị trí việc làm Phát thanh viên hạng IV ( Tiếng kinh)
1Đỗ Nguyệt Anh
5/8/1994Tày660, Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngTài chính- Ngân hàngChính quyTrung bình kháTrung BVị trí việc làm không yêu cầuVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
2Dương Ngọc Ánh
9/11/1996TàyXã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông tác xã hộiChính quyTrung bìnhAnh B1Vị trí việc làm không yêu cầu thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
3Phạm Thị Thanh Huế
15/1/1995KinhSố nhà 1404, tổ 11, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh BìnhĐại họcLuậtChính quyGiỏiAnh A2Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 1
4Nguyễn Thị Ái Ngân
7/9/1995TàySố 8 ngõ 8 thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKhoa học thư việnChính quyTrung bìnhTiếng Anh Bậc 3Vị trí việc làm không yêu cầuVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
5Vi Thị Nguyệt
12/12/1993Môngxã Khánh Long, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng SơnCao đẳngSư phạm Toán- LýChính quyTrung bình kháTiếng Anh BVị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
6Đặng Thị Nhung
13/9/1988KinhSố 14 ngõ 315 đường Bắc Sơn, phường Hoàng văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíVừa học vừa làmGiỏiTiếng Anh Bậc 2Vị trí việc làm không yêu cầuVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 1
7Hoàng Thu Thảo
8/9/1984NùngKhu đô thị Nam Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnTrung cấpÂm nhạcChính quyKháTiếng Anh Bậc 4Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
8Lường Huyền Trang
9/2/1993TàyThôn Tân Minh, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíChính quyTrung bình kháTOEFL Anh Bậc 2Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
9Lương Thúy Việt
21/7/1994TàySố 16 ngõ 103 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcSư phạm giáo dục chính trịChính quyTrung bìnhAnh B1Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu Sơ cấp DTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
10Hoàng Hải Yến
4/11/1991NùngNgõ 24 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngBáo ChíLiên thôngGiỏiAnh B2Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu Sơ cấp DTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)

Vị trí việc làm Phát thanh viên hạng III ( Tiếng Tày)
1Đặng Phúc Bảo23/7/1996
DaoThôn Khuổi Pu, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng SơnĐại họcGiáo dục tiểu họcVLVHKháAnh BBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
2Hoàng Thị Thanh Hoa
18/4/1995NùngThôn Na Cà, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcSư phạm vănChính quyGiỏiAnh B2UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu DTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
3Nông Hồng Ngọc
10/9/1985TàyBản Viển, Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo chíVHVLTrung bình kháTiếng Anh bậc 3/6UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu Sơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
4Nông Thị Thanh
28/6/1990Nùng156 Tô Thị, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcBáo ChíVHVLGiỏiAnh BBVị trí việc làm không yêu cầu Sơ cấpDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
5Phùng Văn Thơ7/11/1988
NùngNà Mười, xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuay phimChính quyTrung bình kháAnh BUDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)

Vị trí việc làm Kỹ thuật dựng phim hạng IV
1Đinh Bá Duyệt12/8/1988
TàyThôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và Truyền hìnhChính quyTrung bìnhTiếng Anh Bậc 2Vị trí việc làm không yêu cầuVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
2Nguyễn Thanh Hảo
11/11/1988KinhSố 266, tổ 4 khối 10, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnTrung cấpCông nghệ KT điện tửChính quyTrung bìnhTiếng Anh Bậc 3Vị trí việc làm không yêu cầuVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 1
3Nguyễn Công Hùng24/2/1981
KinhSố 8, ngõ 149, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật phát thanh- Truyền hìnhVừa làm vừa họcTrung bình kháTiếng Anh Bậc 2Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 1
4Nông Quốc Huy14/11/1988
TàySố 9/6 Lê Hồng Phong, khối 8, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và Truyền hìnhChính quyKháTiếng Anh A2Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
5Nông Văn Huy12/8/1992
TàyXã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và Truyền hìnhChính quyTrung bìnhTiếng Anh BVị trí việc làm không yêu cầuVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
6Bế Ngọc Mai
25/8/1989TàyThôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và Truyền hìnhChính quyKháTiếng Anh A2Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
7Hoàng Hữu Nam12/10/1987
TàySố 4, ngõ 197, đường Chu Văn An, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và Truyền hìnhChính quyTrung bìnhTiếng Anh Bậc 2Vị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có Tin học văn phòngVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
8Nguyễn Văn Nam16/1/1988
NùngĐiềm He 1, xã Văn An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng SơnTrung cấpKỹ thuật điện tửChính quyTrung bìnhTiếng Anh Vị trí việc làm không yêu cầuVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
9Nông Văn Thượng21/9/1990
NùngNà Pàn, xã Thụy Hùng , huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và Truyền hìnhChính quyTrung bìnhTiếng Anh BVị trí việc làm không yêu cầu Thí sinh có Tin học CVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
10Nguyễn Khoa Mạnh Tùng8/11/1987
TàySố 33 đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCao đẳngCông nghệ điện ảnh và Truyền hìnhChính quyTrung bình kháTiếng Anh BĐại học CNTTVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Miễn thi Tin học (Tốt nghiệp ĐH CNTT)Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)

Vị trí việc làm Kỹ sư hạng III
1Vi Văn Đạo6/9/1991
NùngThôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông nghệ thông tinChính quyTrung bìnhTiếng Anh B Tin học BVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Miễn thi Tin học (Tốt nghiệp ĐH CNTT)Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
2Cao Thị Thu Hà
27/2/1984KinhTập thể Hạt 1, Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngVLVHTrung bình kháTiếng Anh TOEIC bậc 2 Tin học BVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
3Phan Bích Hiền
1/7/1985TàySố 40 Tô Hiến Thành, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcPhát thanh truyền hìnhVLVHKháTiếng Anh A2UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
4Lương Thế Hùng13/10/1984
KinhSố 30 Khối Lê Hồng Phong, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật điện tử, truyền thôngHọc từ xaTrung bình kháTiếng Anh BTin học BVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
5Nông Công Hưng30/6/1985
Nùng54 Đại Huề, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngVLVHTrung bình kháTiếng Anh TOEFL A2 UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
6Hoàng Thị Nhàn
25/12/1983NùngSố 106 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngĐại học từ xaKháTiếng Anh CTin học BVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
7Hoàng Văn Sáng15/3/1983
NùngTập thể Kho bạc, tổ 5, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật điện tử, truyền thôngHọc từ xaTrung bình kháTiếng Anh TOEFL A2UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
8Lê Thị Trắng
16/8/1982Nùng16/85 Phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcKỹ thuật điện tử, truyền thôngHọc từ xaTrung bình kháTiếng Anh TOEFL A2UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
9Triệu Trung20/4/1990
Dao37 Tổ Sơn, khối văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh lạng SơnĐại họcKỹ thuật Phát thanh truyền hìnhVLVHTrung bình kháTiếng Anh BUDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
10Phương Mạnh Tuân2/11/1980
NùngSố 10, phố Nguyễn Nghiễm, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcĐiện tử viễn thôngĐại học từ xaKháTiếng Anh BTin học BVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
11Cao Thị Thu Vân
21/7/1987KinhSố 01, Chu Văn An, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcCông nghệ thông tinChính quyTrung bình kháTiếng Anh BUDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Miễn thi Tin học (Tốt nghiệp ĐH CNTT)  Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2

Vị trí việc làm Chuyên viên hành chính tổng hợp
1Phùng Mai Ngọc Anh
28/9/1993Kinh32 Thân Cảnh Phúc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật kinh tếChính quyKháTiếng Anh BTin học BVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
2Ma Phương Anh
14/9/1997TàyThôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật Chính quyKháTiếng Anh TOEFL A2UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
3Vi Thị Điệp
30/12/1989TàyXã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật VHVLKháTiếng Anh BTin học BVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
4Nông Thị Hằng
6/3/1995TàySố 5, Tổ 6 , Khối 3 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuậtChính quyTrung bìnhAnh BUDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
5Vi Ngọc Hân
6/7/1994DaoSố 7/1 Phan Huy Chú, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuản lý nhà nướcChính quyKháAnh BUDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
6Nguyễn Trung Hiếu15/7/1997
Tày114 Lê Lợi, phường Vĩnh trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuản lý nhà nướcChính quyKháTiếng Anh TOEFL A 2UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
7Lưu Thị Mai
26/6/1996Kinh135A/6 Tông Đản khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuật kinh tếChính quyKháTiếng Trung HSK bậc 3UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
8Đặng Thị Múi
7/8/1996DaoThôn Khuổi Thướn Xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng SơnĐại họcLuậtChính quyKháTiếng Trung HSK 4UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
9Nguyễn Thị Thu Thủy
16/11/1995Kinh111 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnCử nhânLuật kinh tếChính quyKháTiếng Anh A2BVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2
10Nguyễn Thu Uyên
22/9/1995Kinh8/128 Phùng Chí Kiên, Khu Đô thị Phú Lộc 4, thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnĐại họcQuản lý nhà nướcChính quyKháAnh Ielts B1UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầu
Thi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Thi ngoại ngữ trình độ bậc 2

Vị trí việc làm Văn thư Trung cấp
1Hoàng Thị Lan
24/11/1995Nùngxã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng SơnĐại họcLưu trữ họcChính quyGiỏiTiếng Anh Ielts B1BVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
2Hoàng Thị Nhung
5/11/1989TàySố 46 Phai Luông 5, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng SơnTrung cấpVăn thư hành chínhChính quyGiỏiTiếng Anh BBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
3Hoàng Thu Thủy
14/11/1988TàyThôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnCao đẳngVăn thư hành chínhChính quyKháTiếng Anh A2UDCNTTCBVị trí việc làm không yêu cầuDTTSThi kiến thức chung Thi Tin học CNTTCB Miễn Thi ngoại ngữ (Là người DTTS)
Danh sách này gồm có 68 người./.Thi kiến thức chung: 68 thí sinh
Thi Tin học: 65 thí sinh
Thi Ngoại ngữ: 
Bậc 1: 04 thí sinh
Bậc 2: 12 thí sinh

Tải file danh sách thí sinh thi các môn tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 (Vòng 1) tại đây

  • Từ khóa