Nhiều giải pháp tạo bước chuyển biến toàn diện

Thứ 6, 06.05.2022 | 09:09:21
316 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Hải Phòng đã cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác huấn luyện của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu 3 thành nghị quyết chuyên đề; ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp, tạo được bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác huấn luyện.

Cùng với tập trung đột phá giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, từ năm 2013, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Hải Phòng đã chỉ đạo đổi mới công tác huấn luyện theo tư duy mới về quốc phòng, quân sự của Đảng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, bảo đảm “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo". Chú trọng kiện toàn và phát huy vai trò của các phòng, ban; trong đó, cơ quan tham mưu là trung tâm trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Thực hiện nghiêm phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân quyền, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp và tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan, đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Đồng thời, Bộ CHQS TP Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; tích cực đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, thanh tra, thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Hải Phòng khẳng định: “Chúng tôi tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu; kiên quyết khắc phục biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, tư tưởng bảo thủ, ngại đổi mới và “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên một bước; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới tích cực, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, đơn vị, địa bàn. Nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, hội thi, hội thao tiếp tục được đổi mới; công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là về trường bắn, thao trường, bãi tập được quan tâm, đầu tư đúng mức, thiết thực, hiệu quả”.

Nhiều giải pháp tạo bước chuyển biến toàn diện
Chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 50 (Bộ CHQS TP Hải Phòng) huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Bộ CHQS TP Hải Phòng chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo, phê duyệt giáo án, bài giảng theo đúng hướng dẫn, bảo đảm nội dung phù hợp với từng đối tượng huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ nền nếp huấn luyện; đăng ký thống kê kết quả kịp thời, chính xác, chặt chẽ, báo cáo đầy đủ theo phân cấp. Đặc biệt, toàn đơn vị tập trung đổi mới theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động; chú trọng huấn luyện theo tình huống nâng cao, làm chủ vũ khí, trang bị, cứu hộ, cứu nạn...

Xác định đội ngũ cán bộ giữ vai trò quan trọng nhất để nâng cao chất lượng huấn luyện, hằng năm, Bộ CHQS TP Hải Phòng chỉ đạo đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp tập huấn cán bộ, tập trung vào các nội dung còn yếu, nội dung mới, nội dung quan trọng; duy trì nền nếp chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của cán bộ.

Trung tá Vũ Xuân Kiêm, Chính ủy Trung đoàn 50 (Bộ CHQS TP Hải Phòng) cho biết: “Trung đoàn 50 duy trì nghiêm công tác kiểm tra, hội thi, hội thao đánh giá kết quả huấn luyện, qua đó phát hiện ra những mặt còn hạn chế, kịp thời rút kinh nghiệm, tổ chức học bù, học vét những nội dung còn yếu, còn thiếu. Chất lượng, trình độ huấn luyện của cán bộ ngày càng nâng lên. Năm 2013, số cán bộ trung đội, đại đội huấn luyện khá, giỏi đạt 73,4% (tỷ lệ giỏi đạt 34,1%) và 40% khẩu, tiểu đội trưởng duy trì luyện tập đạt khá, giỏi. Đến năm 2022, có 75% cán bộ trung đội, đại đội huấn luyện khá, giỏi (tỷ lệ giỏi đạt 37,5%) và 80% khẩu, tiểu đội trưởng làm tốt nhiệm vụ duy trì tiểu đội luyện tập”.

Chất lượng huấn luyện được nâng lên là cơ sở để 10 năm qua, Bộ CHQS TP Hải Phòng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức hoàn thành 100% chỉ tiêu diễn tập hằng năm, bảo đảm an toàn, nổi bật là hai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (năm 2016, 2021) được cấp trên đánh giá cao; tăng cường diễn tập thực binh có bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp. Bộ CHQS thành phố tích cực nghiên cứu đổi mới về quy mô, hình thức, nội dung, phương pháp, tư duy chiến thuật, cách đánh phù hợp với địa hình thực tế, theo tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị hiện có, sự phát triển của đối tượng tác chiến; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo và hiệp đồng tác chiến cho cán bộ, chỉ huy, cơ quan các cấp.

Từ kết quả, kinh nghiệm rút ra qua sơ kết và thực hiện Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18-1-2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Đảng ủy Quân sự TP Hải Phòng đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, biện pháp trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đại tá Vũ Văn Hoài, Chính ủy Bộ CHQS TP Hải Phòng chia sẻ: “Trên cơ sở đánh giá đúng những mặt mạnh, yếu và nguyên nhân, đặc biệt từ những bài học kinh nghiệm được rút ra, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Hải Phòng xác định tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; trình độ tham mưu, tổ chức và phương pháp huấn luyện của cán bộ. Chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật giỏi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT thành phố”. 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhieu-giai-phap-tao-buoc-chuyen-bien-toan-dien-693570

  • Từ khóa