THÔNG BÁO: V/v hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

Thứ 5, 14.05.2020 | 17:33:54
1,146 lượt xem

  UBND TỈNH LẠNG SƠN

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 207/TB-PTTH

  Lạng Sơn, ngày 14 tháng 5 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Hướng dẫn số 391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

 Thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo hết hạn nộp phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Từ ngày 13/4/2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Theo đó thời gian quy định nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của Đài: từ ngày 13/4/2020 đến hết giờ làm việc ngày 13/5/2020. Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển nộp sau 17 giờ 00 phút ngày 13/5/2020.

Đến thời điểm 17 giờ 15 phút ngày 13/5/2020, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn đã lập biên bản chốt nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 được ký xác nhận của các cá nhân liên quan gồm: ông Nguyễn Đông Bắc, Giám đốc Đài; ông Đỗ Sơn Lâm, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên tổng hợp. 

Như vậy đã chính thức hết hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 của Đài theo quy định đã được công bố. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo tới các tổ chức, cá nhân được biết.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ (b/c);

- GĐ, PGĐ Đài;

- Các phòng chuyên môn;

- Niêm yết tại trụ sở Đài PTTH;

- Thông báo trên sóng phát thanh, truyền hình;

- Lưu VT, TC.   (Đã ký)
Nguyễn Đông Bắc  • Từ khóa
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”
Cảnh giác với “khuyến mại ảo”

Nhiều chương trình khuyến mại đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm giá rẻ, tuy nhiên không ít doanh nghiệp, cửa hàng lợi dùng cơ hội này để tiêu thụ hàng hàng kém chất lượng. Điều này đòi hỏi việc hoạt động...