THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn

Thứ 4, 12.08.2020 | 15:24:00
2,436 lượt xem

ĐÀI PT&TH LẠNG SƠN                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 346 /TB-HĐTTVC                                                   Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2020


THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 2) kỳ thi tuyển

 viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-PTTH ngày 15/6/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 187 /QĐ-PTTH ngày 12/8/2020 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức (vòng 2) và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.

       Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả thi, xác định người trúng tuyển, thời gian phúc khảo bài thi (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Thông báo kết quả thi vòng 2

- Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình thông báo kết quả thi tuyển (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

(có danh sách kết quả điểm thi kèm theo).

- Thí sinh chủ động tra cứu điểm thi được niêm yết tại trụ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoặc trên trang thông tin điện tử của Đài theo địa chỉ: http://www.langsontv.vn/.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2.4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Phúc khảo bài thi vòng 2

- Chỉ thực hiện phúc khảo bài thi viết

- Địa điểm: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình (Số 09 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

- Thời gian: Từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 26/8/2020 (trong giờ hành chính). Hết thời gian trên nếu không có đơn phúc khảo, Đài sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo để các thí sinh được biết./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);

 - Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020; 

 - Phòng TCHC niêm yết tại trụ sở Đài;

 - Phòng KT&CN (đăng tải trên Cổng TTĐT);

- Lưu: Văn thư, TC, HSTTVC.

TM. HỘI ĐỒNG TTVC

CHỦ TỊCH


(Đã ký)GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đông BắcĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020


KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 2 VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
 (Kèm theo Thông báo số: 346/TB-HĐTTVC ngày 12/8/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020)


STTTên thí sinhSố báo danhNgày, tháng, năm sinhDân tộcĐiểm ưu tiênĐiểm thực hành, phỏng vấn vòng 2Tổng điểmGhi chú
NamNữ
12345678910
IVị trí việc làm: Phóng viên truyền hình hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 05, trình độ: Đại học)
1Nguyễn Ngọc Anh02
28/12/1993Tày558.763.7
2Vi Mạnh Dũng0629/6/1989
Tày556.061.0
3Triệu Thị Duyên07
20/1/1986Nùng555.360.3
4Vi Thị Hoa12
10/1/1982Tày553.758.7
5Nguyễn Thúy Ngân19
18/10/1989Tày581.386.3Dự kiến trúng tuyển
6Phạm Thị Phương Thảo26
8/8/1994Kinh
67.767.7Dự kiến trúng tuyển
7Liễu Văn Thời2818/10/1991
Nùng571.376.3Dự kiến trúng tuyển
8Hoàng Thị Như Trang33
28/9/1987Nùng582.787.7Dự kiến trúng tuyển
9Vũ Hoàng Yến37
20/1/1997Kinh
79.379.3Dự kiến trúng tuyển
IIVị trí việc làm: Phóng viên phát thanh hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trình độ: Đại học)
1Nông Kim Huyên17
20/6/1994Nùng542.047.0
2Nông Thị Phương Quỳnh22
5/12/1993Tày558.063.0Dự kiến trúng tuyển
IIIVị trí việc làm: Phát thanh viên hạng III tiếng Tày (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)
1Hoàng Thị Thanh Hoa11
18/4/1995Nùng539.044.0
2Phùng Văn Thơ277/11/1988
Nùng532.037.0
IVVị trí việc làm: Kỹ sư hạng III (Chỉ tiêu tuyển dụng: 04, trình độ: Đại học)
1Vi Văn Đạo046/9/1991
Nùng537.542.5
2Nông Công Hưng1530/6/1985
Nùng573.078.0Dự kiến trúng tuyển
3Lê Thị Trắng34
16/8/1982Nùng542.547.5
VVị trí việc làm: Chuyên viên hành chính tổng hợp (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học)
1Ma Phương Anh01
14/9/1997Tày56772
2Phùng Mai Ngọc Anh03
28/9/1993Kinh
7474Dự kiến trúng tuyển
3Nguyễn Trung Hiếu1015/7/1997
Tày56873
VIVị trí việc làm: Phát thanh viên tiếng kinh hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trình độ: Trung cấp)
1Đỗ Nguyệt Anh38
5/8/1994Tày579.384.3Dự kiến trúng tuyển
2Dương Ngọc Ánh39
9/11/1996Tày554.059.0
3Nguyễn Thị Ái Ngân48
7/9/1995Tày571.776.7
4Vi Thị Nguyệt49
12/12/1993Mông548.753.7
5Lường Huyền Trang54
9/2/1993Tày537.042.0
6Lương Thúy Việt56
21/7/1994Tày544.749.7
7Hoàng Hải Yến57
4/11/1991Nùng588.093.0Dự kiến trúng tuyển
VIIVị trí việc làm: Kỹ thuật dựng phim hạng IV (Chỉ tiêu tuyển dụng: 03, trình độ: Trung cấp)
1Đinh Bá Duyệt4011/8/1988
Tày555.060.0
2Nguyễn Thanh Hảo41
11/11/1988Kinh
72.372.3Dự kiến trúng tuyển
3Nguyễn Công Hùng4224/2/1981
Kinh
46.346.3
4Nông Quốc Huy4314/11/1988
Tày578.783.7Dự kiến trúng tuyển
5Bế Ngọc Mai45
25/8/1989Tày565.070.0
6Hoàng Hữu Nam4612/10/1987
Tày554.759.7
7Nguyễn Văn Nam4716/1/1988
Nùngâ553.758.7
8Nông Văn Thượng5221/9/1990
Nùng529.734.7
9Nguyễn Khoa Mạnh Tùng558/11/1987
Tày575.380.3Dự kiến trúng tuyển
VIIIVị trí việc làm: Văn thư trung cấp (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Trung cấp)
1Hoàng Thị Lan44
24/11/1995Nùng56065
2Hoàng Thị Nhung51
5/11/1989Tày
00Bỏ thi
3Hoàng Thu Thủy53
14/11/1988Tày57277Dự kiến trúng tuyển

Danh sách này gồm có 38 người./.

Tải đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi tại đây

  • Từ khóa